நான் உனக்கு இப்பூமியைப்
பரிசாகத் தருவேன்
அண்ட சராசரங்கள்
அனைத்தையும் தருவேன்
பெற்றுக்கொள்ள
இடமிருக்கிறதா உன்னிடம்?
பேணிக்கொள்ளத் தெரியுமா உனக்கு?

தேவதேவன்

Comments are closed.