57 01 (பைனரி)

கடலில் கடலாவோம்
வானில் வானாவோம்
நிலத்தில் நிலமாவோம்
மரணத்தில் மரணமாவோம்
வாழ்வில் வாழ்வாவோம்

1

கடலில் நீந்துவோம்
வானில் சிறகடிப்போம்
நிலத்தில் நடப்போம்
மரணத்தில் வாழ்வோம்
வாழ்வில் மரிப்போம்

01

கடலாயிருந்துகொண்டே நீந்துவோம்
வானாயிருந்துகொண்டே சிறகடிப்போம்
நிலமாயிருந்துகொண்டே நடப்போம்
வாழ்வாயிருந்துகொண்டே மரிப்போம்

License

தேவதேவன் கவிதைகள் | Devadevan Poems Copyright © by தேவதேவன் (Devadevan). All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.