76 வரைபடங்கள்

வான்வெளியில் பிரகாசிக்கும் ஒரு பொருளைக்காண
வரைபடம் எதற்கு ?

வானமோ
இரு மண்துகள்களுக்கும் இடையிலும் இருக்கிறது

Comments are closed.