68 முத்து…

என்னும் ஒரு திண்மை
அழிந்தது
தன் ஒளியில்!

Comments are closed.