96 புகுதல்

நிறை ஜாடியருகே
ஒரு வெற்றுக் குவளை

ஜாடிக்குள் புகுந்துவிட்டது
ஜாடி சரித்து
குவளையை நிரப்பிய
வெற்றுக்குவளையின் தாகமும் வெறுமையும்

Comments are closed.