56 பற்றி எரியும் உலகம்

பற்றி எரியும் உலகம்
அதைப் பதறாமல் தொட்டு ஒரு பீடி பற்றவைத்துப்
புகைவிடும் ஒருவன்

புகைத்தவன் சுண்டி எறிந்த
பீடி பற்றி
பற்றி எரியும் உலகம்

புகை நேசர் இருவர்
ஒருவரை ஒருவர்
நெருங்கிக் கொண்டிருந்தார்
நெருப்புக்காக
ஆகா, என்ன தோழமை என்ன தோழமை
நம் தோழமை

தீயினாற் சுட்ட வடு
திரும்பத் திரும்பப் புண்ணாகிறதே
என் செய்வது?

நெருப்பு ஒழுக
தொண்டை கிழித்துக்கொண்டிருக்கிறான் ஒருவன்
ஒரு குவளைத் தண்ணீராய்
உருமாறிக்கொண்டிருக்கிறது
அளவிடமுடியாப்
பெருநெருப்பொன்று

Comments are closed.