64 தன்னந் தனி நிலா

தன்னந் தனி நிலா
எல்லாவற்றிலும் எதிரொலிக்கிறது
அதன் அழகு

தன்னந்தனி நிலா
தன் அழகைத் தானே ரசிக்கிறது
நீர்நிலைகளில்

தன்னந் தனி நிலா
தன் தனிமை மறக்கிறது
நீர்நிறைக் கண்களில்

Comments are closed.