67 காதல் உள்ளம்

முகமெதிர் முகமாய் வந்துநின்றுவிட்டவர் முகத்தில்
ஒரு தூசு நிற்கச் சம்மதிக்குமோ
துறுதுறுக்கும் காதல் உள்ளம்?

Comments are closed.