98 காடு

தன் இதயச்
சுனையருகே
தாகித்து நின்றான்,
காடெல்லாம் அலைந்தும்
காணாத மான் கூட்டம்
காண

Comments are closed.