66 அது இருக்கிறது

நான் என்பதே
கனலும் என் உயிராக;
பூமி என்பதே
அதன் உடலாக;

தன்னுடைலைத்தான் பேணும்
செயல்பாடே
இயற்கையாக,
இயற்கை மர்மங்களாக,
நல்லறிவாக;

அது இருக்கிறது

Comments are closed.